Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY FIRMY NORLYS

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych.
2. Podstawą roszczeń gwarancyjnych wobec producenta jest dowód zakupu.
3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć do miejsca zakupu kompletny produkt w oryginalnym opakowaniu lub w przypadku jego braku w opakowaniu zastępczym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami.
4. Przesyłka z reklamowanym produktem powinna ponadto zawierać zgłoszenie reklamacyjne oraz kopię dowodu zakupu.
5. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu wyrobu.
6. Zasadność reklamacji zostanie zweryfikowana przez przedstawiciela producenta w miejscu zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, producent zobowiązuje się uszkodzoną część naprawić lub wymienić na nową w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach, w uzgodnieniu z Nabywcą, termin ten może ulec wydłużeniu do 21 dni.
7. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta.

OKRES GWARANCJI

1. Warunki gwarancyjne obejmują:
- osprzęt elektryczny, okres obowiązywania gwarancji wynosi odpowiednio:
  • na przewody elektryczne, oprawki żarówek i kostki zaciskowe 24 m-ce,
  • na zapłonniki, stateczniki, kondensatory, układy awaryjne i pozostałe elementy 12 m-cy licząc od daty zakupu bez względu na typ i odmianę oraz rodzaj materiału oprawy.
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów - okresy obowiązywania gwarancji w zależności od asortymentu i miejsca zamontowania opraw oświetleniowych podano w poniższej tabeli:

 

Miejsce zamontowania oprawy Rodzaj materiału i pokrycia oprawy oświetleniowej
Stal - farba proszkowa Stal - ocynk ogniowy Aluminium - farba proszkowa Stal nierdzewna - INOX Aluminium - lakier, kolor "stare złoto" Miedź
Dla wyrobów użytkowanych poza strefą przemysłową (ponad 25km od źródła wydzielania do atmosfery szkodliwych czynników chemicznych) oraz poza strefą przybrzeżną (ponad 15km od linii morza) 5 lat 10 lat 10 lat 10 lat Wyroby w kolorze "stare złoto" przeznaczone są wyłącznie do użytkowania wewnątrz pomieszczeń zamkniętych i wówczas obowiązuje okres trwałości powłoki ochronnej 10 lat. W przypadku użytkowania tych opraw na zewnątrz, gwarancja na powłokę ochronną i zabezpieczenie antykorozyjne nie obowiązuje. Wyroby miedziane nie są zabezpieczane powłokami ochronnymi i z upływem czasu ulegają samoistnemu patynowaniu, co objawia się zmianą koloru. Jest to zjawisko naturalne. W związku z tym wyroby te nie są objęte gwarancją w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dla wyrobów użytkowanych w obrębie strefy przemysłowej lub w strefie przybrzeżnej 2 lata 3 lata 2 lata 5 lat

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

1. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem wyrobu.
2. Montaż dokonany przez osobę niekompetentną i niezgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu lub tez zaniechania konserwacji produktu opisanego w Warunkach Użytkowania.
3. Działanie czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anomalnych warunków pogodowych oraz klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych.
4. Użytkowanie bez zabezpieczenia przed odchodami zwierząt domowych lub gospodarskich (psów, kotów, itp.)
5. Przeróbki lub zmiany konstrukcyjne dokonywane przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez Producenta.
6. Uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika, gdy została naruszona ciągłość powłoki ochronnej (zarysowania, zagięcia, wgniecenia, złamania, itp.).
7. Stosowanie w oprawach żarówki o mocy większej niż podano w Instrukcji.
8. Zastosowanie części zamiennych innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta.
9. Użytkowanie produktów zasilanych napięciem w sieci elektrycznej innym niż podano w Instrukcji Obsługi.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, zasilająca instalacja elektryczna, montaż wyrobu i jego uruchomienie winno być wykonane przez osoby uprawnione, według wskazówek zawartych w załączonej instrukcji montażu.
2. Oprawy oświetleniowe wolnostojące winny być montowane do podłoża wyłącznie przy pomocy odpowiednich kotew fundamentowych produkcji NORLYS.
3. Przed wykonaniem wszelkich czynności obsługowych lub konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć oprawę od zasilania elektrycznego.
4. Przy wymianie żarówki należy przestrzegać wskazań dotyczących jej rodzaju i maksymalnej mocy.
5. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych wykonywać przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, który nie powoduje zarysowania powierzchni oprawy ani klosza. Następnie wytrzeć oprawę do sucha.
6. Nie dopuszcza się mycia opraw przy użyciu ostrych (ścierających) środków czyszczących ani płynów agresywnych chemicznie (zwłaszcza rozpuszczalników).
7. Zakres czynności konserwacyjnych dla powłok ochronnych w zależności od rodzaju materiału i pokrycia oprawy oświetleniowej podaje poniższa tabela:

 

Stal - farba proszkowa Stal - ocynk ogniowy Aluminium - farba proszkowa Miedź Aluminium - lakier, kolor "stare złoto" Stal nierdzewna - INOX
Po okresie zimowym należy zmyć czystą wodą ewentualne pozostałości soli i innych środków zimowego utrzymania terenów, na których zamontowano lampy. Przetrzeć z kurzu miękką szmatką bez użycia dodatkowych środków czyszczących. Przed zamontowaniem oprawy a następnie przynajmniej co 3 miesiące należy powierzchnię oprawy przetrzeć miękką szmatką nasyconą olejem mineralnym a następnie wytrzeć do sucha.

UWAGI KOŃCOWE

1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeniu towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.
2. Dla wszystkich wyrobów - NORLYS zabezpiecza płatny serwis pogwarancyjny (części zamienne, naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych, wymiana kloszy).
3. Udzielona gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową ( art.13 pkt.4 Dz. U. z 2002 r.Nr.141, poz.1176 ). W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami gwarancji obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Hortum.co | ul. Armii Krajowej 4A, 42-500 Będzin | NIP: PL6591447574 | tel.: 518 831 529, 32 666 56 20 | e-mail: biuro@hortum.co
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl